Moj Broj kombinacije

Aplikacija radi na principu da se u nju unesu zadani brojevi i klikom na Generiši kombinaciju generator pomoću računskih operacija sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja dolazi do tačnog rešenja ili ako ne može pronaći tačno rešenje onda generiše najbliže moguće tačno rešenje.

Upišite traženo rešenje i ponuđene brojeve i pritisnite dugme Generiši kombinaciju.